DETAJE TË PROJEKTIT

NDËRTIMI I RRUGËS SË ARBRIT
(Dalje Ura e Vashës – Bulqizë) Lot 1, 2, 3

Klienti:

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Inxhinier Konsulent:

“InfraTransproject” sh.p.k.

Përfunduar:

Qershor 2015
Të dhënat kryesore të rrugës së Arbrit (Dalje Ura e Vashës – Bulqizë)
Gjatësia totale:

10,840 m

Gjatësia e rrugës:

10,376 m

Gjatësia e tunelit:

464 m

Gjerësia e rrugës:

1 m me 2 korsi dhe 15. 4 m me 3 korsi
Punime gërmimi në tokë:

1,857,100 m3

Gërmim tuneli:

46,000 m3

Mbushja:

736,821 m3

Nën bazë dhe bazë:

80,000 m3

Asfalt:

41,200 m2

Betoni me spërkatje (shotcrete) / Beton për tunel:

11,300 m3

Përforcim çeliku për tunel:
1200 ton