DETAJETË PROJEKTIT

NDËRTIMI I KOMPLEKSIT REZIDENCIAL DHE QENDRA PËR TË MOSHUARIT “TIRANA CIELO”, TIRANË

Klienti:

“Urban Garden” sh.p.k

Projektuesi:

“Project & People” sh.p.k

Sipërfaqe e truallit që përdoret për zhvillim:

28,319 m2

Sipërfaqe e përgjithshme e ndërtimit:

52,412 m2

Numri i ndërtesave rezidenciale:

8 (tetë)

Numri i kateve:

6 (gjashtë)