DETAJETË PROJEKTIT

HIDROCENTRALI I OKSHTUNIT
Lumi “Zalli i Okshtunit” gjendet në lindje të Shqipërisë. Ai nis në rrethin e Librazhdit dhe përfundon në rrethin e Bulqizës në një gjatësi prej 28 km. Ujërat e tij janë degë të Lumit Drin.Mbi lum janë parashikuar të ndërtohen 10 Hidrocentrale (HEC).Prodhimi mesatar vjetor i energjisë do të jetë rreth 159, 209. 338 kWh.

Ky stacion është i dizajnuar në bazë të një dige betoni (Roller Compacted Concrete – RCC), me këto të dhënave kryesore:

Lartësia e digës:
60 m
Sasia e RCC:

180,000 m3

Gjatësia e digës në krye:

210 m
Gjerësia e digës në fund:
60 m
Gjerësia e digës në pjesën e sipërme:
6 m
Përveç kësaj, ajo ka rreth:
7 km tuba çeliku Ø 2000 mm
Shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh. a zotëron 50% të aksioneve në Hidrocentralin e Okshtunit, në rrethin e Dibres. Që nga viti 2014 deri në dhjetor 2017 shoqëria ka investuar dhe punuar duke ka zbatuar 100% të projektit.
Klient:
Ministria e Energjisë dhe Industrisë së Shqipërisë
Inxhinier Konsulent:
“E.B.S” Sh.p.k, Ing. Fahri Maho
Fuqia totale e instaluar:
33,280 kW.
Investimi i përgjithshëm:
52 milion Euro
Stacione të tjera kanë këto të dhëna kryesore:
Gërmimi i tokës:

1.583.127 m3

Mbushja:

389,000 m3

Beton:

161,000 m3

Përforcim çeliku:

5.251 ton
Tub çeliku:
ф 500 mm, ф 863 mm, ф 914 mm , ф 1320 mm, ф 2000 mm